ādāyīn

adjective noun taking up, grasping, receiving; one who takes, seīzes or appropriates DN.i.4 (dinn˚); AN.iii.80; AN.v.137 (sār˚); DN-a.i.72.

fr. ā + dadāti base 2, cp. ādāya