āhanati

to beat, strike, press against, touch ppr. āhananto Mil.21 (dhamma-bheriṃ); Dāvs iv.50. ger. āhacca touching MN.i.493; Ja.i.330; Ja.vi.2, Ja.vi.200; Snp.716 = uppīḷetva Snp-a.498; Vism.420
pp āhata (q.v.).

1st sg. fut. āhañhi Vin.i.8; DN.ii.72, where probably to be read as āhañh (= āhañhaṃ). See Geiger, P.Gr. § 153, 2.

ā + han