ājīva

livelihood, mode of living, living, subsistence, DN.i.54; AN.iii.124 (parisuddha˚); Snp.407 (˚ṃ = parisodhayi = micchājīvaṃ hitvā sammājīvaṃ eva pavattayī Snp-a.382), Snp.617; Pp.51; Vb.107, Vb.235; Mil.229 (bhinna˚); Vism.306 (id.); Dhs-a.390; Sdhp.342, Sdhp.375 Sdhp.392. Esp. freq. in the contrast pair sammā -ājīva; micchā-ā˚; right mode & wrong mode of gaining a living e.g. at SN.ii.168 sq.; SN.iii.239; SN.v.9; AN.i.271; AN.ii.53, AN.ii.240, AN.ii.270 AN.iv.82; Vb.105, Vb.246. See also magga (ariyaṭṭhangika).

  • -pārisuddhi purity or propriety of livelihood Mil.336 Vism.22 sq., Vism.44; Dhp-a.iv.111.
  • -vipatti failure in method of gaining a living AN.i.270.
  • -sampadā perfection of (right livelihood AN.i.271; DN-a.i.235.

ā + jīva; Sk. ājīva