āroceti

to relate, to tell, announce, speak to address DN.i.109, DN.i.224; Pv.ii.8#9 (aor, ārocayi); Pv-a.4, Pv-a.13 (aññamaññaṃ anārocetvā not speaking to each other), Pv-a.81, Pv-a.274 & freq. passim
pp ārocita; Caus. ii. ārocāpeti (q.v.).

ā + roceti, Caus. of ruc; cp. BSk. ārocayati Sp. Avs.i.9 etc.