āsā

expectation, hope, wish, longing, desire; adj. āsa (-˚) longing for, anticipating, desirous of Vin.i.255 (˚avacchedika hope-destroying), Vin.i.259; DN.ii.206; DN.iii.88; MN.iii.138 (āsaṃ karoti); AN.i.86 (dve āsā), AN.i.107 (vigat-āso one whose longings have gone); Snp.474 Snp.634, Snp.794, Snp.864; Ja.i.267, Ja.i.285; Ja.v.401; Ja.vi.452 (˚chinna chinnāsa C.); Mnd.99, Mnd.261, Mnd.213 sq; Vv.37#13 (perhaps better to be read with variant reading SS ahaṃ, cp. Vv-a.172); Pp.27 (vigat˚ = arahattāsāya vigatattā vigatāso Pp-a.208) Dhs.1059 (+ āsiṃsanā etc.), Dhs.1136; Pv-a.22 (chinn˚ disappointed), Pv-a.29 (˚âbhibhūta), Pv-a.105; Dāvs v.13; Sdhp.78 Sdhp.111, Sdhp.498, Sdhp.609.

cp. Sk. āśaḥ f.