āvarati

to shut out from (abl.), hold back from, refuse, withhold, obstruct MN.i.380 (dvāraṃ) Snp.922 (pot. ˚aye, cp. Mnd.368); DN-a.i.235 (dvāraṃ) Dpvs.i.38
pp āvaṭa and āvuta2 (q.v.).

ā + vṛ; cp. āvuṇāti