āvāsa

sojourn, stay, dwelling, living; dwelling-place, residence Vin.i.92; DN.iii.234; SN.iv.91; AN.ii.68, AN.ii.168; AN.iii.46, AN.iii.262; Snp.406; Dhp.73 (cp. Dhp-a.ii.77); Mnd.128; Ja.vi.105; Dhs.1122; Pp.15, Pp.19, Pp.57 Kp-a.40; Dhp-a.i.177 (āvāsaṃ ālimpeti: read āvāpaṃ); Pv-a.13, Pv-a.14, Pv-a.36; Vv-a.113; Sdhp.247. -anāvāsa (n. & adj. uninhabited, without a home; an uninhabited place AN.iv.345; Ja.ii.77; Pv.ii.3#33; Pv-a.80 (= anāgāra); Vv-a.46.

  • -kappa the practice of (holding Uposatha in different residence (within the same boundary) Vin.ii.294, Vin.ii.300, Vin.ii.306 Dpvs.iv.47, cp. Dpvs.v.18.
  • -palibodha the obstruction of having a home (in set of 10 Palibodhas) Kp-a.39; cp Vism.90 sq.
  • -sappāyatā suitability of residence Vism.127.

Sk. āvāsa; ā + vas