assādayati

tastes, tastes with relish; relishes, enjoys, takes pleasure