ekacciya

ekacciya1

mfn. single, of a single thickness

ekacciya2

mfn. a certain, a certain sort of; some.