ekaṭṭha

having one meaning; having the same sense