abhivāreti

to hold back, refuse, deny Ja.v.325 (= nivāreti C.).

abhi + vāreti, Caus. of vṛ.