ambuja

“water-born”, i.e.

  1. (m.) a fish SN.i.52.
  2. (nt.) a lotus Snp.845 (paduma Mnd.202); Dāvs v.46; Sdhp.360.

ambu + ja of; jan