anusāsanī

instruction, teaching, commandment, order SN.v.108; AN.ii.147; AN.iii.87 AN.v.24 sq., AN.v.49, AN.v.338; Ja.v.113; Thig.172, Thig.180; Pv.iii.7#6 Thag-a.162; Vv-a.19, Vv-a.80, Vv-a.81.

  • -pāṭihāriya (anusāsani˚) the miracle of teaching, the wonder worked by the commandments (of the Buddha Vin.ii.200; DN.i.212, DN.i.214; DN.iii.220; AN.i.170; AN.v.327; Ja.iii.323; Pts.ii.227 sq.

fr. anusāsati, cp. anusāsana