appadhaṃsika

Appadhaṃsika & ˚iya

(adj.) not to be violated or destroyed, inconquerable, indestructible DN.iii.175 (˚ika, variant reading ˚iya); Ja.iii.159 (˚iya); Vv-a.208 (˚iya); Pv-a.117 (˚iya). Cp. appadhaṃsa.

grd. of a + padhaṃseti