kandati

to cry, wail, weep, lament, bewail Dhp.371; Vv.83#12 Ja.vi.166; Mil.11, Mil.148; freq. of Petas: Pv-a.43, Pv-a.160 Pv-a.262 (cp. rodati)
■ In kāmaguṇā pass. urattāḷiṃ k MN.i.86 = Cnd. s.v.; AN.iii.54 (urattāḷī for ˚iṃ variant reading); in phrase bāhā paggayha k˚ Vin.i.237; Vin.ii.284; Ja.v.267.

Sk. krandati to *q(e)lem; cp. Gr. καλέω, κέλαδος, Lat. clamor, calare, calendae, Ohg. hellan to shout