nibbajjeti

to throw away, to do without, to avoid Thag.1105.

nis + vajjeti