niddāna

cutting off, mowing, destroying Snp.78 (= chedana lunana uppāṭana Snp-a.148) = SN.i.172; K.S. i.319, cp. niḍḍāyati.

Sk. *nirdāna, nis + dāna of dayati2, Sk. dāti, cp. dātta