nisā

night Vv.35#2 (loc. nise); Vv-a.161 (loc. nisati, variant reading nisi = rattiyaṃ); Mil.388 (loc. nisāya) Dāvs ii.6; Dāvs v.2 (nisāyaṃ). See also nisītha.

Sk. niś & niśā, prob. with niśītha (midnight) to ni + ; śi = lying down