paribhuñjati

  1. to enjoy, to use, to enjoy the use of Vin.ii.109; MN.i.153 (nivāpaṃ p.), MN.i.207, SN.ii.29; Snp.240, Snp.241, Snp.423; Pv.i.1#2; Pv.i.9#4; Pv.iv.5#2 (= khādituṃ Pv-a.259); Cnd.427 (pariyesati paṭilabhati paribhuñjati) Mil.366, Mil.395 (ālopaṃ ˚bhuñjisaṃ); Pv.3, Pv.5 (modake eat up), Pv.8, Pv.13, Pv.23, Pv.47; Sdhp.394
    grd -bhuñjiya Ja.i.243 (dup˚); & -bhuñjitabba Pv-a.71 (with nt. abstr ˚tabbatta)
    pass ˚bhuñjiyati, ppr. ˚iyamāna SN.i.90
  2. [see bhuñjatī2] to purify, clean, cleanse MN.i.25; Ja.vi.75

pp paribhutta (q.v.).

pari + bhuj