pariṇeti

to lead round or about SN.ii.128.

pari + neti