samuccheda

cutting off, abolishing, giving up. MN.i.360 Kp-a.142; sammā s. Pts.i.101; ˚pahāna relinquishing by extirpation Vism.5 Snp-a.9 ˚maraṇa dying by extirpation (of saṁsāra) Vism.229; ˚visuddhi Pts.ii.3; ˚suññaṁ Pts.ii.180

saṃ + uccheda