sayāpita

made to lie down Vb-a.11.

pp. of sayāpeti