upabhunjati

to enjoy Ja.iii.495; Ja.v.350 (inf. ˚bhottuṃ)
grd upabhogga
pp upabhattu (q.v.).

upa + bhuj