upadheyya

cushion Ja.vi.490 (for upatheyya, q.v.).

cp. upadhāna