veṭha

wrap, in sīsa˚; head-wrap, turban MN.i.244; SN.iv.56.

fr. viṣṭ, veṣṭ.