vimaddana

crushing, destroying Vv-a.232.

vi + maddana