yuvan

youth-nom. sg.; yuvā DN.i.80 = yobbanena samannāgata DN-a.i.223; Snp.420; Dhp.280 (= paṭhama-yobbane ṭhita Dhp-a.iii.409); Pv.iii.7#1 (= taruṇa Pv-a.205)
■ Cp yava, yuvin & yobbana.

Vedic yuvan; cp. Av. yavan = Lat. juvenis, Lith. jáunas young; Lat. juvencus “calf”; juventus youth Goth. junda, Ohg. jugund & jung, E. young
■ The n- stem is the usual, but later Pāli shows also decl after a-stem, e.g. gen. yuvassa Mhvs.18, Mhvs.28