ārādhanā

Ārādhana & Ārādhanā

neuter & feminine satisfying, accomplishing; satisfaction, accomplishment DN.ii.287 (opp. virādhanā failure); MN.i.479 MN.ii.199; AN.v.211 sq.; Ja.iv.427.

either fr. ā + rādh or ā + rabh, cp. ārādhaka