assāvin

adjective only in an˚; not enjoying or finding pleasure, not intoxicated Snp.853 (sātiyesu a. sāta-vatthusa kāmaguṇesu taṇhā-santhava-virahita Snp-a.549) See also āsava.

ā + sru