dhāvati

  1. to run run away, run quickly Snp.939 (cp. Mnd.419); Dhp.344; Ja.i.308; Ja.vi.332; Mnd.405 = Cnd.304#iii.; Pv.iv.16#1 = palāyati Pv-a.284#2; Dhp-a.i.389 (opp. gacchati); Pv-a.4; Sdhp.378.
  2. to clean etc.: see dhovati; cp dhavala & dhārā2.

Sk. dhāvati & dhāvate 1 to flow, run etc.; cp. Gr. χέω (both meanings); Ags. déaw = E. dew; Ohg tou = Ger. tau; cp. also dhārā & dhunāti 2 to clean (by running water) etc. = P. dhovati, q.v.