pabhā

light, radiance, shine AN.ii.139; AN.v.22; Iti.19, Iti.20; Pv-a.56 (sarīra˚), Pv-a.137 (id.), Pv-a.71, Pv-a.176; Sdhp.250
■ canda-ppabhā moonshine Iti.20; Dhs-a.14
■ adj. pabha (-˚), radiating lucid, in cpd. sayam˚; self-lucid or self-radiant DN.i.17 (= attano attano va tesaṃ pabhā ti DN-a.i.110); AN.v.60; Snp.404.

fr. pa + bhā, cp. Epic Sk. prabhā