vidū

adjective clever, wise, knowing, skilled in (-˚) SN.i.62 (loka˚); SN.v.197; Vin.ii.241 (pl. paracittaviduno); Snp.677 (vidūhi), Snp.996; Ja.v.222 (dhamma˚) Vv.30#11 (= sappañña Vv-a.127); Mil.276; Mhvs.15, Mhvs.51 (ṭhān’ âṭhāṇa˚ knowing right & wrong sites)
■ In Pass sense in; dubbidū hard to know Ja.v.446
■ For vidū (vidu) “they knew” see vindati.

Vedic vidu