ādīnava

disadvantage, danger (in or through = loc.) DN.i.38 (vedanānaṃ assādañ ca ādīnavañ ca etc.), DN.i.213 (iddhi-pāṭihāriye MN.i.318; SN.i.9 (ettha bhīyo), SN.ii.170 sq. (dhātūnaṃ); SN.iii.27, SN.iii.62, SN.iii.102 (rūpassa etc.); SN.iv.7 SN.iv.168; AN.i.57 (akaraṇīye kayiramāne), AN.i.258 (ko loke assādo), AN.iii.250 sq.; AN.iii.267 sq. (duccarite), AN.i.270 (puggala-ppasāde), AN.iv.439 sq.; AN.v.81; Ja.i.146; Ja.iv.2; Iti.9 = AN.ii.10 = Cnd.172#a; Snp.36, Snp.50 (cp. Cnd.127), Snp.69, Snp.424, Snp.732; Thig.17 (kāye ā. = dosa Thag-a.23), Thag.485 (kāmesu ā. = dosa Thag-a.287); Pv.iii.10#7 (= dosa Pv-a.214); Pv.iv.6#7 (= dosa Pv-a.263); Pts.i.192 sq.; Pts.ii.9, Pts.ii.10; Pv-a.12, Pv-a.208
■ There are several sets of sources of evil or danger, viz. five dussīlassa sīla-vipattiyā ā. at DN.ii.85 = DN.iii.235 = AN.iii.252 five akkhantiyā ā. at Vb.378; six of six each at DN.iii.182 sq
■ In phrase kāmānaṃ ā. okāro saṅkileso DN.i.110, DN.i.148; MN.i.115; Ne.42; Dhp-a.16.

  • -ānupassin realising the danger or evil of SN.ii.85 (upā dāniyesu dhammesu) abstr. ˚ânupassanā Vism.647 sq., Vism.695
  • -dassāvin same as ˚ânupassin DN.i.245 (an˚); AN.v.178 (id.); DN.iii.46; SN.ii.194, SN.ii.269; AN.iii.146; AN.v.181 sq.; Cnd.141.
  • -pariyesanā search for danger in (-˚) SN.ii.171 SN.iii.29; SN.iv.8 sq.
  • -saññā consciousness of danger DN.i.7), DN.iii.253, DN.iii.283; AN.iii.79.

ā + dīna + va (nt.), a substantivised adj., orig. meaning “full of wretchedness”, cp. BSk. ādīnava Mvu.iii.297 (misery); Divy.329