Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

byūhati, 6 találat.

byūhati →

pts

to stand in array (like a troop) Vv-a.104 (byūhanto, variant reading brahmanto).

Denom. fr. byūha

apabyūhati →

ncped

pushes aside, removes;

apabbūhati →

pts

Apabbūhati & Apabyūhati

to push off, remove, scrape away AN.iii.187 (apaviyūhitvā, vv.ll. ˚bbūhitvā); Ja.i.265 (paṃsuṃ)
caus…

apabyūhati →

pts

Apabbūhati & Apabyūhati

to push off, remove, scrape away AN.iii.187 (apaviyūhitvā, vv.ll. ˚bbūhitvā); Ja.i.265 (paṃsuṃ)
caus…

apapibati →

pts

to drink from something Ja.ii.126 (aor. apāpāsi). Apabbuhati & Apabyuhati;

apa + pibati

vyūhati →

pts

…is not clear (see byūhati). It looks more like a present tense to viyūḷha in sense “to…