Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

viyūḷha, 5 találat.

viyūḷha →

pts

  1. massed, heaped; thick, dense (of fighting) MN.i.86 = Cnd.199#5 (ubhato viyūlḥaṃ sangāmaṃ massed battle on both sides); AN.iii.94, AN.iii.99 (sangāma, cp. SN.iv.308); Ja.vi.275 (balaggāni viyūḷhāni; …

samupabbūḷha →

pts

set up; heaped, massed, in full swing (of a battle), crowded MN.i.253; DN.ii.285; SN.i.98; Mil.292; Ja.i.89.

saṃ + upa + viyūḷha

saṃyūḷha →

pts

…of saṃyūhati, cp. in similar meaning viyūḷha

viyūhati →

pts

…Ja.vi.448 (vālukaṃ); Dhs-a.315; Dhp-a.ii.38; Dhp-a.iii.207 (paṃsuṃ). pp. viyūḷha. Cp. saṃyūhati.

vi…

vyūhati →

pts

…like a present tense to viyūḷha in sense “to be bulky,” than a Denom. fr. vyūha as “stand…