Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

gataka, 5 találat.

gataka →

pts

messenger Ja.i.86.

tathāgataka →

ncped

(one) who goes in that way; goes accordingly.

pacchā →

pts

…at Kv.624 see paccā˚. -gataka going or coming behind Ja.vi.30 -jāta (-paccaya), 11th of the 24…

siṅghāṭaka →

pts

  1. a square, a place where four roads meet Vin.i.237, Vin.i.287 Vin.i.344; Vin.iv.271; DN.i.83; AN.ii.241; AN.iv.187, AN.iv.376; SN.i.212 SN.ii.128; SN.iv.194; Mil.62, Mil.330, Mil.365; Dhp-a.i.317. …

ñāti →

pts

…Ja.vi.307 (

  • -gataka ib. Ja.vi.308);
  • -ghara the paternal home Ja.i.52;
  • -dhamma the…