Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vāyita, 4 találat.

vāyita →

pts

…of vāyati1, cp. Divy.276 vāyita

su →

pts

…well played Vv.39. -ppavāyita well woven, evenly woven Vin.iii.259. -ppavedita well preached Iti.78; Thig.341; Thag-a.240. -ppasanna

sāmaṃ →

pts

…(sāmaṃ kantaṃ sāmaṃ vāyitaṃ dussayugaṃ); SN.ii.40; SN.iv.230 sq. SN.v.390; Snp.270 (asāma-pāka not cooking for oneself), Snp.889;…

vāyati →

pts

…weave, only in pp. vāyita
pass viyyati Vin.iii.259. pp. also vīta
caus 2…