nahāna

bathing, a bath Vin.i.47, Vin.i.51 = Vin.ii.224; Vin.i.196 (dhuva˚ constant bathing), Vin.i.197; SN.i.183 SN.v.390 (fig.); Ja.i.265; Pv-a.50; Vism.27.

  • -kāla bathing time Pv-a.46;
  • -koṭṭhaka bath-room Dhp-a.iii.88;
  • -garuka fond of bathing Vin.i.196;
  • -cuṇṇa bath powder (cp. nahāniya˚) Dhp-a.i.398;
  • -tittha a shallow place for bathing Dhp-a.i.3; Dhp-a.iii.79.

Sk. snāna