nāma

name.

 1. Literal. nom. nāmaṃ SN.i.39; Snp.808; Ja.ii.131; Mil.27; acc. nāmaṃ Pv-a.145 (likhi: he wrote her name)
  ■ nāmaṃ karoti to give a name Snp.344 Cnd.466 (n’ etaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ on “Bhagavā”) Ja.i.203, Ja.i.262 (w. double acc.)
  ■ nāmaṃ gaṇhāti to call by name, to enumerate Ja.iv.402; Pv-a.18 (variant reading BB nāmato g.). Definitions at Vin.iv.6 (two kinds: hīna & ukkatṭha˚) and at Vism.528 (= namanalakkhaṇa)
 2. Specified. nāma as metaphysical term is opposed to rūpa, & comprises the 4 immaterial factors of an individual (arūpino khandhā, viz. vedanā saññā sankhāra viññāṇa; see khandha II. Ba). These as the noëtic principle combined with the material principle make up the individual as it is distinguished by “name & body” from other individuals. Thus nāmarūpa individuality, individual being. These two are inseparable (aññamaññûpanissitā ete dhammā, ekato va uppajjanti Mil.49). SN.i.35 (yattha n. ca rūpañ ca asesaṃ uparujjhati taṃ te dhammaṃ idh’ aññāya acchiduṃ bhavabandhanaṃ); Snp.1036, Snp.1100; Mnd.435 = Cnd.339 (nāma = cattāro arūpino khandhā); Dhp-a.iv.100 (on Dhp.367): vedanādīnaṃ catunnaṃ rūpakkhandhassa cā ti pañcannaṃ khandhānaṃ vasena pavattaṃ nāmarūpaṃ; Dhs-a.52: nāmarūpa-duke nāmakaraṇaṭṭhena nāmaṭṭhena namanaṭṭhena ca nāmaṃ ruppanaṭṭhena rūpaṃ. Cp. DN.i.223; DN.ii.32, DN.ii.34, DN.ii.56, DN.ii.62; SN.i.12 (taṇhā nrūpe), SN.i.23 (n-rūpasmiṃ asajjamāna); SN.ii.3, SN.ii.4, SN.ii.66 (nrūpassa avakkanti), SN.ii.101 sq. (id.); MN.i.53; AN.i.83, AN.i.176 AN.iii.400; AN.iv.385 (˚ārammaṇa); AN.v.51, AN.v.56; Snp.355, Snp.537 Snp.756, Snp.909; Dhp.367; Iti.35; Pts.i.193; Pts.ii.72, Pts.ii.112 sq. Vb.294; Ne.15 sq., Ne.28, Ne.69; Mil.46. Nāma + rūpa form an elementary pair DN.iii.212; Kp iv. Also in the Paṭicca-samuppāda (q.v.), where it is said to be caused (conditioned) by viññāṇa & to cause saḷāyatana (the 6 senses), DN.ii.34; Vin.i.1 sq.; SN.ii.6 sq.; Snp.872 (nāmañ ca rūpañca paṭicca phassā; see in detail explained at Mnd.276). Synonymous with nāmarūpa is nāmakāya Snp.1074; Cnd.338; Pts.i.183; Ne.27, Ne.41, Ne.69, Ne.77. In this connection to be mentioned are var. definitions of nāma as the principle or distinguishing mark (“label” of the individual, given by Coms, e.g. Mnd.109, Mnd.127 Kp-a.78; with which cp. Bdhgh’s speculation concerning the connotation of nāma mentioned by Mrs. Rh. D. at Dhs. trsl. p. 341.
 3. Use of Cases. Instr. nāmena by name Pv-a.1 (Petavatthū ti n.); Mhvs.vii.32 (Sirīsavatthu n.)
  ■ acc. nāma (the older form, cp. Sk. nāma by name SN.i.33, SN.i.235 (Anoma˚); Snp.153, Snp.177; Ja.i.59 (ko nām’ esa “who by name is this one” = what is his name), Ja.i.149 (nāmena nigrodhamigarājā n.), Ja.i.203 (kiṃsaddo nāma esa); Ja.ii.4; Ja.iii.187; Ja.vi.364 (kā nāma tvaṃ). See also evaṃnāma, kinnāma; & cp. the foll.
 4. nāma (acc.) as adv. is used as emphatic particle = just, indeed for sure, certainly Ja.i.222; Ja.ii.133, Ja.ii.160, Ja.ii.326; Ja.iii.90; Pv-a.6, Pv-a.13, Pv-a.63 etc. Therefore freq. in exclamation exhortation (“please,” certainly) Ja.vi.367; Dhp-a.iii.171; Pv-a.29 (n. detha do give); in combination with interr. pron. = now, then Ja.i.221 (kiṃ n.), Ja.i.266 (kathaṃ n.); Ja.iii.55 (kiṃ); Kp iv. (ekaṃ n. kiṃ); with neg. = not at all, certainly not Ja.i.222; Ja.ii.352; Ja.iii.126 etc
  ■ Often further emphasised or emphasising other part; e.g. pi (= api) nāma really, just so Vin.i.16 (seyyathā p. n.) Snp.p.15 (id.); Vv-a.22 (read nāma kāro); Pv-a.76 app’ (= api) eva n. thus indeed, forsooth Vin.i.16; Iti.89 = MN.i.460; Ja.i.168; Pv.ii.2#6 (= api nāma Pv-a.80) eva nāma in truth Pv-a.2; nāma tāva certainly Dhp-a.i.392, etc.
 • -kamma giving a name, naming, denotation Dhs.1306 Bdhd.83
 • -karaṇa name-giving, “christening” Dhp-a.ii.87
 • -gahaṇa receiving a name, “being christened” Ja.i.262 (˚divasa)
 • -gotta ancestry, lineage SN.i.43 (˚ṁ na jīrati) Snp.648 Cnd.385 (mātāpettikaṁ n.)
 • -dheyya assigning a name, name-giving Ja.iii.305 Ja.iv.449; Ja.v.496 Dhs.1306
 • -pada ‣See pada
 • -matta a mere name Mil.25

Vedic nāman, cp. Gr. ο ̓́νομα (ἀν ώνυμος without name); Lat. nomen; Goth. namō; Ags. noma, Ohg namo