Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

chāpaka, 9 találat.

chapaka →

ncped

man of a low outcast tribe.

chapaka →

pts

name of a low-class tribe Vin.iv.203 (= caṇḍāla Bdhgh. on Sekh. 69 at Vin.iv.364), f. ˚ī ib.

icchāpakata →

ncped

full of desires; desirous by nature

kukkuṭacchāpaka →

ncped

chick

hattha →

pts

  1. hand DN.i.124; AN.i.47; Snp.610; Ja.vi.40
    ■ forearm Vin.iv.221; of animals SN.v.148; Ja.i.149; -pāda hand and foot MN.i.523; AN.i.47; Ja.ii.117; Pv-a.241; Dhp-a.iv.7. sahassa˚; thousand …

kacchapaka →

pts

see *hattha*˚.

makkaṭa →

pts

-chāpaka the young of a monkey MN.i.385; Ja.i.218

  • -sutta spider’s thread…

miga →

pts

…beasts (id.) Sdhp.593.

  • -chāpaka young of a deer Vv-a.279.
  • -dāya deer park Ja.iv.430 (Maddakucchi);…

pakata →

pts

…(ṭ), Pv-a.124
■ icchāpakata covetous by nature AN.iii.119, AN.iii.219 sq.; Pp.69; Vism.24 (here however taken by Bdhgh as “icchāya…