Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

gajjita, 6 találat.

gajjita →

ncped

? of gajjati roaring; thundering; strong assertion

gajjayitvā →

ncped

of gajjita without caus. sense?

gajjitar →

ncped

one who roars or thunders; one makes strong assertions (from gajjati)

gajjitar →

pts

one who thunders, of a man in comparison with a cloud AN.ii.102 = Pp.42.

n. agent fr. prec.

inda →

pts

…lightning Pv-a.56

  • -gajjita (nt.) Indra’s thunder Mil.22.
  • -jāla deception DN-a.i.85. *…

karin →

pts

…In compounds kari.

  • -gajjita the cry of the elephant, an elephant’s trumpeting Dāvs v.56;
  • -vara