Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pamuccati, 4 találat.

pamuccati →

pts

Pass. of pamuñcati (q.v.).

dukkha →

pts

…above I.): kathaṃ dukkhā pamuccati Snp.170; dukkhā pamuccati SN.i.14; SN.iii.41, SN.iii.150; SN.iv.205 SN.v.451; na hi putto pati vā pi piyo d…

nibbāna →

pts

…ābhirato*… sabbadukkhā pamuccati SN.i.38; n- ogadhaṃ brahmacariyaṃ vussati n- parāyaṇaṃ n- pariyosānaṃ SN.iii.189 =…

pamuñcati →

pts

…etc. Cnd.407#b)

pass pamuccati to be delivered or freed SN.i.24, SN.i.173; Snp.80 Snp.170 sq. (dukkhā); Dhp.189…