Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

adhigacchi, 10 találat.

adhigacchi →

ncped

adhigacchissaṃ →

ncped

adhigacchiṃ →

ncped

adhigacchati →

pts

…3 pl. ajjhagū Ja.i.256 (vyasanaṃ); ajjhāgamuṃ SN.i.12. 2nd aor. 3 sg. adhigacchi Mnd.457. pp….

ajjhagā →

pts

…at Mnd.457 by adhigacchi); Iti.69 (jātimaraṇaṃ); Dhp.154 (taṇhānaṃ khayaṃ); Vv.32#7 (visesaṃ attained distinction;…

ajjhapatta →

pts

…found, got Snp.1134 (= adhigacchi Cnd); Ja.iii.296 (p. C. sampatta); Ja.v.158 (ajjhāpatta; C….

ajjhappatta →

pts

…found, got Snp.1134 (= adhigacchi Cnd); Ja.iii.296 (p. C. sampatta); Ja.v.158 (ajjhāpatta; C….

buddha →

pts

…Nibbāna (nibbānaṃ adhigacchi), and passed utterly away: SN.i.210; DN.ii.156; Snp.83, Snp.513 Snp.1133 sq.; Mil.96
■ The Epithets

phusati →

pts

…as Vv-a.84, explained by adhigacchiṃ); phalaṃ aphussayi (aor. med.) Pv.iv.1#88; cp Pv-a.243; amataṃ padaṃ Pv.iv.3#48; amataṃ

āphusati →

pts

to feel, realise, attain to, reach; aor. āphusi Vv.16#9 (= adhigacchi Vv-a.84).

ā + phusati