Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

seyyo, 9 találat.

dhamma →

pts

…ca kho dh-padaṃ va seyyo), SN.i.202 (dh-padesu chando); AN.ii.185; Snp.88 (dh-pade sudesite = nibbāna-dhammassa padattā Snp-a.164)…

guṇa →

pts

…aneka-bhāgena guṇena seyyo many times or infinitely better Pv.iv.1#9; sataguṇena sahassa˚ 100 and 1,000 times Pv-a.41; asankheyyena…

jita →

pts

…Dhp.104 (attā jitaṃ seyyo for attā jito seyyo see Dhp-a.ii.228), Vism.105, Vism.179; Vv.64#27 (jitindriya one whose senses are mastered,…

māna →

pts

…(9 fold); Vb-a.486 sq. (“seyyo ’ham asmī ti” etc.); Tikp.166, Kp.278; Dhp-a.iii.118, Dhp-a.iii.252; Sdhp.500, Sdhp.539
asmi˚;…

rajja →

pts

…me sussitvā maraṇam eva seyyo: death by withering is better than kingship); Vv-a.314 (= Ja.i.64 as above); Pv-a.73 sq.; Mhvs.10, Mhvs.52…

seyya →

pts

…Ja.v.393; nom. neut. seyyo often used as a noun, meaning good, happiness, well-being Vin.i.33; DN.i.184; DN.ii.330;…

sundara →

pts

…Sn-a.176; for sobhana Pv-a.49; for seyyo Pv-a.130.

cp. Epic & Class. Sk. sundara

vidhā →

pts

…(tisso vidhā), viz. “seyyo ’ham asmi,” “sadiso ’ham asmi,” & “hīno ’ham asmi (i.e. I am better than somebody else, equal to,…

ya →

pts

…Thag.666 sangāme me mataṃ seyyo yañ ce jīve parājito (than that I live vanquished) Snp.440 (cp. the intricate expln at Snp-a.390);…