Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

paṇihita, 11 találat.

paṇihita →

pts

…Mil.333; Mil.413
appaṇihita in connection with samādhi & vimokkha seems to mean “free from all longings,”…

appanihita-vimokkha →

nyana

Appanihita-vimokkha: D esireless mental release see: *vimokkha

_ Appanihitānupassanā: Contemplation of desirelessness see: _vipassanā*

apanidahati →

pts

Apanidahati & apanidheti

to hide, conceal Vin.iv.123 (˚dheti ˚dheyya, ˚dhessati); Pv-a.215 (˚dhāya ger.)
pp apanihita
caus apanidhāpeti to induce somebody to conceal Vin …

apanidheti →

pts

Apanidahati & apanidheti

to hide, conceal Vin.iv.123 (˚dheti ˚dheyya, ˚dhessati); Pv-a.215 (˚dhāya ger.)
pp apanihita
caus apanidhāpeti to induce somebody to conceal Vin …

apanihita →

pts

concealed, in abstr. -ttaṃ (nt.) hiding, concealing, theft Pv-a.216.

pp. of apanidahati

appaṇihita →

pts

…Dhs.556. See on term Cpd. 67; Dhs trsl. 93, 143 cp. paṇihita.

a + paṇihita

citta →

pts

…(in paṇidhi, paṇihita bent down on) (cp. ceto-paṇidhi) SN.i.133 (tattha SN.iv.309 (dup˚); SN.v.157; Dhp.42 = Ud.39; Dhp.43…

micchā →

pts

…living wrongly).;

  • -paṇihita (citta wrongly directed mind Dhp.42 = Ud.39 [cp. BSk. mithyāpraṇidhāna Divy.14]. *…

paṇidahati →

pts

…acc.) “in the direction of, towards MN.i.74 (angārā-kāsuṃ)
pp paṇihita (q.v.).

pa + ni + dhā

phala →

pts

…animitta˚ samāpatti, appaṇihita˚ samāpatti. 2. a testicle Ja.iii.124 (dantehi ˚ṃ chindati = purisabhāvaṃ nāseti to castrate);…

samādhi →

pts

…or empty, appaṇihita or aimless, and animitta or signless AN.i.299; SN.iv.360; cp. SN.iv.296;…