Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

yoniso, 12 találat.

yoniso manasikāra →

farkas

végsőkig hatoló, átható-, mélyreható tudatműködés

anuvicinteti →

pts

…DN.ii.203; SN.i.203 (yoniso ˚cintaya, imper “marshall thy thoughts in ordered governance” Mrs. Rh. DN variant reading anucintaya);…

mana(s) →

pts

…of allurement); Mnd.501 (ayoniso) Vb.320, Vb.325, Vb.373 (yoniso), Vb.425; Vism.241 (paṭikūla˚) Vb-a.148 (ayoniso), Vb-a.248 sq. (as…

mano →

pts

…of allurement); Mnd.501 (ayoniso) Vb.320, Vb.325, Vb.373 (yoniso), Vb.425; Vism.241 (paṭikūla˚) Vb-a.148 (ayoniso), Vb-a.248 sq. (as…

padahati →

pts

…paggaṇhāti p.); Pv-a.31 (yoniso p.). 2. to confront take up, fight against, stand Ja.vi.508 (usīraṃ muñjapubbajaṃ urasā padahessāmi “I…

paṭisaṅkhā →

pts

…Vin.i.213; SN.iv.104 (˚yoniso) Pts.i.33, Pts.i.45, Pts.i.57, Pts.i.60, Pts.i.64; Pp.25, Pp.57; Dhs.1349….

paṭisaṅkhāti →

pts

…Pp.25 cp. paṭisankhā (+ yoniso); also ger. paṭisaṅkhāya Sddp.394
■ Opp….

sampadā →

pts

…titthavāsa˚ yoniso-manasikāra˚, buddh’ûpanissaya˚
■ Cp. the following: atta˚; SN.v.30 sq.; ākappa˚; AN.i.38;…

sota →

pts

…saddhammasavana, yonisomanasikāra, and dhammânudhammapaṭipatti SN.v.347, SN.v.404. -phala the effect of having entered upon the…

vicinati →

pts

…discriminate SN.i.34 (yoniso vicine dhammaṃ); AN.iv.3 sq (id.); Snp.658, Snp.933; Tha-ap.42; Ja.vi.373; Mnd.398; Ne.10 Ne.22 (grd….

yoga →

pts

…MN.i.472; Dhp.209 (= yoniso manasikāra Dhp-a.iii.275), Dhp.282 (same expln at Dhp-a.iii.421); Mil.3 Vb.324 (yoga-vihitesu…

yoni →

pts

…Vism.599; Pp-a.31. Opp ayoniso disorderly improperly Pp.21; Dhp-a.i.327; Pv-a.113, Pv-a.278
■ Esp. frequent in…