Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pahāya, 22 találat.

pahāya →

pts

is ger. of pajahati (q.v.).

gacchati →

ncped

…~ati, goes with, takes; pahāya ~ati, goes off without, leaves behind. 2. goes to another existence, another birth etc. 3. follows a…

appahīna →

pts

adjective not given up, not renounced MN.i.386; Iti.56, Iti.57; Cnd.701 Pp.12, Pp.18.

a + pahīna, pp. of pahāyati

atta →

pts

…assumed, Snp.790. Attaṃ pahāya Snp.800. The opp is niratta, that which has not been assumed, has been thrown off,…

citta →

pts

…Similarly taṃ vācaṃ appahāya (cittaṃ˚, diṭṭhiṃ˚) SN.iv.319 = DN.iii.13 DN.iii.15; & under the constituents of the…

deha →

pts

…dehaṃ SN.i.60; Pv.ii.9#56; pahāya m. d. SN.i.27, SN.i.30; jahati d MN.ii.73; ˚ṃ nikkhipati Pv.ii.6#15; (muni or khīṇāsavo…

diṭṭhi →

pts

…formula (taṃ) vācaṃ appahāya cittaṃ appahāya diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā… (nikkhitto evaṃ niraye) at SN.iv.319; DN.iii.13,…

dukkha →

pts

…cp. MN.i.93. kāme pahāya… d˚ṃ na sevetha anatthasaṃhitaṃ SN.i.12 = SN.i.31; rūpaṃ (etc.) abhijānaṃ bhabbo d-˚kkhayāya…

gacchati →

pts

…them“ Ja.ii.110 itthiṃ pahāya gamissati shall leave the woman alone Ja.vi.348; sve gahetvā gamissāmi “I shall come for it tomorrow”…

gamanīya →

pts

…as grd. to gameti: in bhogā pahāya gamanīyā (riches that have) to be given up (by leaving) Kp.viii.8 (see expl. as Kp-a.223); Pv-a.87 (=…

kukkucca →

pts

…vinodetuṃ AN.v.72; k. pahāya DN.i.71 = AN.ii.210 = Pp.59; chinnakukkucca (adj.) free from remorse MN.i.108; khīṇāsava k˚-vūpasanta…

kāma →

pts

…Saint: anapekkhino k˚ ṃ pahāya Dhp.346; SN.i.77; MN.iii.230; Snp.59 (see Cnd. s.v.). See also SN.iv.208; MN.ii.43; Thig.483; Vv.6#17;…

nibbāna →

pts

…vibhavañ ca bhavañ ca vippahāya vusitavā khīṇapunabbhavo sa bhikkhu Snp.514; bhava-nirodha nibbānaṃ SN.ii.117
■…

oka →

pts

…SN.iii.9 = Snp.844 (okam pahāya; oka here is expld. at Snp-a.547 by rūpa-vatth’ ādi-viññaṇass’ okāso); SN.v.24 =…

pajahati →

pts

…Snp.1057
ger pahāya SN.i.12 (kāme), SN.i.23 (vicikicchaṃ), SN.i.188 (nīvaraṇāni), Snp.17, Snp.209,…

pariññā →

pts

…Snp.1082 (corresp. with pahāya, cp. similar phrase pahāya parijānitvā Dhp-a.iv.232); Iti.62; Ja.vi.259.

cp. Epic Sk. parijñāna; the…

rāga →

pts

…bhavararāganu-sayañ ca pahāya… parinibbāna-gatā Vv.53#24; kusalo jahati pāpakaṃ… rāga dosa-mohakkhayā parinibbuto Ud.85
■…

rājan →

pts

…(raṭṭhaṃ vijitam pahāya); Ja.v.448 and passim. See also below 3, 4 & 6
■ In similes: see J.P.T.S. 1907 128; & cp. Vism.152…

rājā →

pts

…(raṭṭhaṃ vijitam pahāya); Ja.v.448 and passim. See also below 3, 4 & 6
■ In similes: see J.P.T.S. 1907 128; & cp. Vism.152…

takka →

pts

…MN.i.68 (id.) Snp.209 (˚ṃ pahāya na upeti sankhaṃ), Snp.885 (doubt), Snp.886; Dhs.7, Dhs.21, Dhs.298 (+ vitakka, trsl. as “ratiocination”…

vippajahati →

pts

…+…

āvaraṇa →

pts

…dam off the river); Snp.66 (pahāya pañc’ āvaraṇāni cetaso, cp Cnd.379), Snp.1005 (an˚-dassāviṇ); Pts.i.131 sq.; Pts.ii.158 (an˚)…