Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

paññāya, 26 találat.

paññāya →

pts

indeclinable understanding fully, knowing well, realising, in full recognition, in thorough realisation or understanding. Used most frequently with yathābhūtaṃ (q.v. SN.i.13 (bhāveti), SN.i.44 (lokasm …

adhipaññāya →

ncped

in regard to wisdom.

abhisamaya →

pts

…in foll passages: SN.ii.5 (paññāya), SN.ii.104 (id.), SN.ii.133 sq. (Abhisamaya Saṃyutta); Snp.737 (phassa˚, expld. ad sensum but…

ativijjhati →

pts

…see through, only in phrase paññāya ativijjha (ger.) passati to recognise in all details MN.i.480; SN.v.226;…

avecca →

pts

…acala (on DN.ii.217), or as paññāya ajjhogahetvā (on Snp.229); by Dhp. as apara-paccaya-bhāvena (on Pv.iv.1#25)
■ Usually in phrase…

bhūri →

pts

…vitthatāya vipulāya paññāya samannāgato ti bhūripañño, with other definitions); Mnd.95 (same expln as under Pts.ii.197);…

dhīra →

pts

…three conventional etymologies, viz. dhikkitapāpa dhiti-sampanna, dhiyā (= paññāya) samannāgata Mnd.44 ≈ (see…

gutta →

pts

…Dhp-a.iii.282: dhammojapaññāya samannāgata) cp. dhammagutta SN.i.222.

  • -indriya one whose senses are guarded; with…

khandha →

pts

…etaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya passati; evaṃ kho jānato passato… ahankāramamankāra-mānânusayā na hontī ti…

koṭi →

pts

…purimā koṭi na paññāyati “the first end, i.e. the beginning of S. is not known” Cnd.664; Dhs-a.11; of pacchimā koṭi ibid

manta →

pts

…Dhp.363 (cp. Dhp-a.iv.93; paññāya bhaṇana-sīla) Thag.2

  • -yuddha a weird fight, a bewitched battle Mhvs.25, Mhvs.49 (“cunningly…

mantar →

pts

…(explained as jānitvā paññāya paricchinditvā Vv-a.262)
■ Besides this form we have a shortened manta (nom.) at…

pajānāti →

pts

… pass paññāyati
pp paññāta (q.v.).
■ Cp. sampajāna.

pa +…

paricchindati →

pts

…Vism.409; Snp-a.434 (paññāya p.). 3. to limit, restrict, define Mil.131; DN-a.i.132

pp paricchinna

pariyantavant →

pts

…= MN.iii.49 = Pp.58; explained as “paricchedaṃ dassetvā yatha ’ssa paricchedo paññāyati, evaṃ bhāsatī ti attho” DN-a.i.76 = Pp-a…

pariyogāhati →

pts

Pariyogāhati & ˚gāheti

to penetrate, fathom, scrutinise AN.ii.84; AN.iv.13, AN.iv.145 sq. (paññāya) Ja.i.341; Pp.33 (a˚), Pp.48 sq. Cp. ajjhogāhati.

pari + ogāhati

pariyogāheti →

pts

Pariyogāhati & ˚gāheti

to penetrate, fathom, scrutinise AN.ii.84; AN.iv.13, AN.iv.145 sq. (paññāya) Ja.i.341; Pp.33 (a˚), Pp.48 sq. Cp. ajjhogāhati.

pari + ogāhati

pariñña →

pts

…gr. pariññā?) Snp.537 (= paññāya paricchinditvā caranto living in full knowledge i.e. rightly determining); also (abstr.) pariññatthaṃ

pasāda →

pts

…maṇiguḷa-sadisāni paññāyamāna pañca-ppasādāni ahesuṃ); Snp-a.453 (pasanna-netto i.e….

pañña →

pts

…SN.i.191; SN.v.376; Cnd.235 By itself (i.e. not in cpd.) only at Dhp.208 (= lokiyalokuttara-paññāya sampanna Dhp-a.iii.172) and Dhp.375 (=…

paññā →

pts

…of reason); Sdhp.343. On paññāya see sep. article. See also adhipanna (adhisīla, adhicitta +).

*…

paññāyati →

pts

…(dissati +); ppr. paññāyamāna Dhp-a.i.29; Pv-a.96 (= perceivable)
aor…

tanutta →

pts

…khayo hoti tanuttaṃ paññāyati); AN.ii.144 (rāga˚, dosa˚ moha˚); esp. in phrase (characterizing a sakadāgāmin…

upaparikkhati →

pts

…SN.iii.140; SN.iv.174; Ja.i.489 Ja.ii.400; Ja.v.235; Mil.91, Mil.293; Dāvs v.27; Sdhp.539; Pv-a.60 (paññāya u. = ñatvā), Pv-a.140 (=…

vaddha →

pts

…(guṇa˚); Ja.v.140 (= paññāya vuddha C.). Usually combined with apacāyati to respect the aged, e.g. Ja.i.219 and…

vaḍḍhati →

pts

…SN.iv.250; AN.v.249 (paññāya); Snp.329 (paññā ca sutañ ca); Ja.iii.131 (porāṇaṃ vaḍḍhaṃ vaḍḍhataṃ, imper. med…