Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

adāsi, 30 találat.

anuppadāsi →

ncped

kumbhadāsika →

ncped

the slave girl who fetches water, a scullery-maid; a prostitute

kumbhadāsī →

ncped

the slave girl who fetches water, a scullery-maid; a prostitute

aṭṭhama →

pts

ordinal number the eighth Snp.107, Snp.230 (cp. Kp-a.187), Snp.437
■ f. ˚ī the eighth day of the lunar half month (cp. aṭṭhakā) AN.i.144; Snp.402; Vv.16#6 (in all three pass. as pakkhassa cātuddasī …

cātur →

pts

Cātur˚

(and cātu˚) consisting of four. Only in compounds viz.

  • -(r)anta (adj.) “of four ends,” i.e. covering or belonging to the 4 points of the compass, all-encircling, Ep of the earth: Ja.ii. …

dadāti →

pts

…Ja.ii.181
aor adāsi Ja.i.150, Ja.i.279; Pv-a.73, etc.; pl. adaṃsu Pv.i.11#6
inf…

deva →

pts

…DN.i.11 (= DN-a.i.97: devadāsiyā sarīre devataṃ otāretvā pañha-pucchanaṃ);

dāsī →

pts

…slave, an abusive term (gharadāsiyā va putto Dhp.i.257; cp. Sk. dāsīsuta) DN.i.93 (˚vāda);

  • -bhoga the possessions of a…

kamma →

pts

…Pv-a.61 * ˚ṃ adāsi Dhp-a.iv.106; ˚gaṇhāti Ja.iii.246 Vism.89; * ˚ācikkhana instruction in a formula of exercise…

kila →

pts

…akāsi, at one time, you know, he had made… Ja.i.125; sā kira dāsī adāsi now the maid gave her… Pv-a.46; cp. Ja.i.195, etc.

Vedic…

kira →

pts

…akāsi, at one time, you know, he had made… Ja.i.125; sā kira dāsī adāsi now the maid gave her… Pv-a.46; cp. Ja.i.195, etc.

Vedic…

lañca →

pts

…Dhp-a.i.269 (˚ṃ adāsi); Dhp-a.iv.1; Pv-a.209. The word is a word peculiar to the “Jātaka” literature.

*…

millikā →

pts

…ca…

niyyādeti →

pts

…= sampaṭicchāpesi adāsi Vv-a.199); Pv.iii.2#11 (niyātayiṃsu = adaṃsu Pv-a.184); Vism.115 (t); Dhp-a.i.70; Dhp-a.ii.87;…

niyyāteti →

pts

…= sampaṭicchāpesi adāsi Vv-a.199); Pv.iii.2#11 (niyātayiṃsu = adaṃsu Pv-a.184); Vism.115 (t); Dhp-a.i.70; Dhp-a.ii.87;…

nīyādeti →

pts

…= sampaṭicchāpesi adāsi Vv-a.199); Pv.iii.2#11 (niyātayiṃsu = adaṃsu Pv-a.184); Vism.115 (t); Dhp-a.i.70; Dhp-a.ii.87;…

pakkha →

pts

Pakkha1

  1. side of the body, flank wing, feathers (cp. pakkhin), in compounds -biḷāla a flying fox (sort of bat) Bdhgh on ulūka-camma at Vin.i.186 (MV. Vin.v.2, 4; cp. Vin. Texts ii.1 …

pañca →

pts

…Vv.33#18 (gandha˚ṃ adāsiṃ Kassapassa thūpasmiṃ); Mhvs.32, Mhvs.4 (see trsl p. 220); Dhp-a.iii.374 (goṇānaṃ gandha-˚āni…

paṇṇikā →

pts

…(paṇṇikāya saññaṃ adāsi is faulty; reading should be saṇṇikāya “with the goad, of saṇ(ṇ)ikā = Sk. sṛṇi…

paṭāṇi →

pts

at Vin.iv.46 (paṭāṇi dinnā hoti) is not clear, it is explained by Bdhgh as “mañcapidhānaṃ (for ˚pīṭhānaṃ pādasikhāsu āṇi dinno hoti.” At DN-a.i.77 we find the foll. “visūkaṃ paṭāni (sic.)-bhūtaṃ das …

phoṭeti →

pts

…Mahābrahmā sādhukāraṃ adāsi Ja.vi.486. Perhaps we should read poṭheti (q.v.), to snap one’s fingers (clap hands)…

pādāsi →

pts

is aor. of padāti.

sampadāti →

pts

to hand on, give over Ja.iv.204 (aor. ˚padāsi).

saṃ + padāti

siddhi →

pts

accomplishment, success, prosperity Mhvs.29, Mhvs.70; Sdhp.14, Sdhp.17, Sdhp.325, Sdhp.469; Pv-a.63 (attha˚ advantage); padasiddhi substantiation of the meaning of the word DN-a.i.66; cp. sadda˚.

f …

ta →

pts

…tassa tassa taṃ taṃ adāsi “whatever anybody wished he gave to him” Pv-a.113. So with adv. of ta˚: tattha tattha here & there…

tela →

pts

…telaṃ pi na tvaṃ adāsi: frequent as gift to mendicants) Pp.55; Dhs.646, Dhs.740, Dhs.815; Pv-a.80 (kaḷebarānaṃ vasā telañ ca:…

vāseti →

pts

…c’ assa bhakkh’ atthāya adāsi. In this passage vāseti is by Kern,

Toevoegselen

s. v. taken as Caus. of vas to eat,…

ya →

pts

…yaṃ icchati tassa tassa adāsi “whatever anybody wished he gave to him Pv-a.113; yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati tattha tatth’ eva assa…

āmāya →

pts

…by birth Ja.vi.117 (= gehadāsiyā kucchismiṃ jātadasī C.), Ja.vi.285 (dāsassa dāsiyā kucchimhi jātadāsā).

to be considered either a…

āsajja →

pts

…deti); Vv.10#6 (dānaṃ adāsiṃ; cp. Vv-a.55 samāgantvā). See āsada, āsādeti, āsīdeti, āsajjana.

ger. of āsādeti, Caus. of…